مرتب سازی بر اساس:
2 کالا
زنگ هوشمند سروش 4
تعداد حافظه : 9 نوبت برنامه با قابليت تعريف براي 7 روز هفته وانتخاب نوع فايل صوتي
حافظه جانبي : MMC/SD MEMMORY CARD
دسته بندي زنگها 🔔 : دسته بندي زنگها: 3 نوع برنامه (زنگA-زنگB-اذان شرعی)
توقف تولید
زنگ هوشمند سروش 5
تعداد حافظه : 9 نوبت برنامه با قابليت تعريف براي 7 روز هفته وانتخاب نوع فايل صوتي
حافظه جانبي : MMC/SD MEMMORY CARD
دسته بندي زنگها 🔔 : دسته بندي زنگها: 3 نوع برنامه (زنگA-زنگB-اذان شرعی)
ناموجود